Tag

Badoom app
11Farm management software
استفاده از نرم افزارهای مدیریت مزرعه در سال های اخیر محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. از این نوع نرم افزار می توان برای ردیابی اطلاعات مختلف از جمله تولید محصول، حاصلخیزی خاک، آبیاری، زمان بندی کاشت و غیره استفاده کرد. این ابزار می تواند برای کشاورزان بسیار مفید باشد، اما قطعا معایبی نیز دارد. در...
Read More