Tag

IOT
فناوری در کشاورزی فناوری کشاورزی به هر ماشین یا ابزاری اطلاق می شود که در این صنعت کشاورزان را یاری میدهد و جایگزین فرآیند های دستی می شود. از آنجایی که کشاورزی برای بقای بشر امری حیاتی است، تکنولوژی در این حوزه دائما در حال پیشرفت است تا منجر به بهبود بهره وری شود. اگرچه...
Read More