Tag

خاک
different types of agriculture
مقدمه انواع مختلفی از کشاورزی وجود دارد و هر کدام تأثیر متفاوتی بر محیط زیست دارند. برخی از انواع کشاورزی پایدارتر از سایرین هستند و برخی تأثیر بیشتری بر تغییرات آب و هوا دارند. در این مقاله، انواع مختلف کشاورزی و چگونگی تاثیر آن بر محیط زیست را بررسی خواهیم کرد. کشاورزی چیست؟  برای شروع،...
Read More